• Biuro podatkowe

Przydatne informacje

Ogólne prawo podatkowe:

 • Odsetki od zaległości podatkowych
 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Osoby fizyczne:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Ryczałt opłacany kwartalnie
 • Świadczenia rodzinne
 • Renty i emerytury
 • Świadczenia przedemerytalne
 • Renty socjalne

Osoby prawne:

 • Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców
 • Ewidencja przebiegu pojazdów

Ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Minimalna składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Odsetki od zaległości podatkowych